Nawigacja witryny

Komunikaty systemu

Błąd

 • XML Parsing Error at 1:65. Error 9: Invalid character

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.orzelek-markisz.pl stanowi własność Przedsiębiorstwa Produkcyjno ? Handlowo ? Usługowego ?K. Orzełek, K. Markisz? spółka jawna z siedzibą w Kleśniskach, ul. Jaworska 81, 42 ? 164 Kleśniska, która  jest sprzedawcą towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego.

§ 1 Słowniczek

Dla potrzeb tego regulaminu przyjmuje się, że:

 1. Sklep internetowy to serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.orzelek-markisz.pl,
 2.  Sprzedawca to Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo ? Usługowe ?K. Orzełek, K. Markisz? sp. jawna z siedzibą w Kleśniskach, ul. Jaworska 81, 42 ? 164 Kleśniska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000060319, posiadającą nr NIP 5740007870 i REGON 150591507,
 3. Użytkownik  to osoba fizyczną lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która po zarejestrowaniu, posiada dostęp do oferty towarów Sklepu internetowego.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży, zasady odstąpienia od takich umów oraz reklamacji i zwrotów zakupionego towaru.
 2.  Rejestracja konta przez Użytkownika w Sklepie internetowym jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 3 Rejestracja

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja Użytkownika.
 2. Podczas rejestracji osoba zainteresowana uzyskaniem statusu Użytkownika podaje:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres poczty elektronicznej (e-mail),
 3. hasło,
 4. adres zamieszkania lub adres siedziby firmy, na który ma być dostarczona przesyłka, chyba że Użytkownik w sposób wyraźny wskaże, że przesyłka ma być dostarczona na inny adres,
 5. numer telefonu,
 6. Numer Identyfikacji Podatkowej, w przypadku podmiotów na rzecz których Sprzedawca ma wystawić fakturę VAT,
 1. Wypełniając elektroniczny formularz rejestracyjny osoba zainteresowana uzyskaniem statusu Użytkownika oświadcza, że:
 1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 2. zapoznała się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 1. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, uzyskuje się status Użytkownika.

§ 4 Składanie i przyjmowanie zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia, Użytkownik powinien:
 1. wejść na stronę internetową dostępną pod adresem www.orzelek-markisz.pl,
 2. dokonać wyboru towaru aktualnie dostępnego w Sklepie internetowym poprzez skorzystanie z przycisku ?Dodaj do koszyka?,
 3. dokonać rejestracji lub logowania (dla Użytkowników posiadających już konto) i ewentualnie wprowadzić w formularzu dodatkowe wymagane dane Użytkownika (formularz rejestracyjny),
 4. zaakceptować wybrane towary znajdujące się w koszyku i nacisnąć przycisk zatwierdzający zamówienie.
 1. Po wykonaniu czynności opisanych w ust.1 tego paragrafu zamówienie uznawane jest za wysłane.
 2. Po naciśnięciu przycisku zatwierdzającego zamówienie przez Użytkownika, na podany przez niego adres e-mail jest wysyłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że przesłane potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. W takiej sytuacji, Użytkownik ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania zamówionego towaru do Użytkownika.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówień. Zamówienie nie zostanie zrealizowane bądź Sprzedawca odstąpi od jego realizowania w przypadku:
 1. gdy Użytkownik poda nieprawdziwe lub fałszywe dane przy składaniu zamówienia,
 2. braku kontaktu z Użytkownikiem pod wskazanym w formularzu rejestracji numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej,
 3. nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Użytkownika,
 4. nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu,
 5. uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku zamówienia złożonego przez Użytkownika występuje podejrzenie działania Użytkownika niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, w szczególności: hakerstwa, podszywania się pod inną osobę, użycia cudzych danych identyfikacyjnych.
 1. Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację zamówienia Użytkownika lub je anulować z powodu braku zamówionego towaru w magazynie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Użytkownikowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Użytkownika nastąpi na wskazany rachunek bankowy, chyba że strony uzgodnią inny sposób zwrotu ceny.

§ 5 Cena oraz koszty przesyłki towaru

 1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów i usuwania niedostępnych.
 3. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.
 4. Koszty przesyłki zostaną uwzględnione w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru sposobu dostarczenia zamówienia. Koszty dostawy wynoszą ?????..
 5. Towar dostarcza kurier ????????.. lub Poczta Polska S.A.
 6. Za zamówione towary Użytkownik może zapłacić gotówką przy odbiorze towaru kurierowi, bądź przed dostawą, w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy nr ????????????.. .

§ 6 Dostarczenie towaru

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione towary w sposób wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.
 2. Przy każdym towarze umieszczonym w Sklepie internetowym Sprzedawca podaje termin, w jakim nastąpi realizacja zamówienia (od dnia.......do dnia.....).
 3. W przypadku przesyłek kurierskich Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przesyłki, zgodności zamówienia oraz czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne towaru podczas transportu. Jeśli towar zawiera wady, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może odmówić przyjęcia przesyłki, wypełnić załączony do przesyłki protokół reklamacyjny i powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych towarów przysługuje Użytkownikowi w terminie ???????. dni od daty odebrania przez niego przesyłki. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika, jest on zobowiązany do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż ????????. dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.
 3. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Użytkownika następuje na wskazany przez niego rachunek bankowy, chyba że strony uzgodnią inny sposób zwrotu ceny, w terminie ?????. dni od dnia nadejścia zwróconego przez Użytkownika produktu.
 4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późń. zm.) Użytkownik nie będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia dostawy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 6. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
 7. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem dziesięciodniowego terminu do odstąpienia od umowy,
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wyniku niewywiązania się przez Użytkownika wynikających z przepisów prawa obowiązków ciążących na nim, w związku z odstąpieniem od umowy, w szczególności w przypadku zwrotu przesyłki z towarem w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§ 8 Reklamacja

 1. Użytkownik może złożyć reklamację pocztą zwykłą na adres Sprzedawcy, ul. Jaworska 81, 42 ? 164 Kleśniska lub pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres ?????????.. .
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładną przyczynę jej złożenia, wskazanie którego towaru dotyczy oraz oczekiwanego sposobu załatwienia reklamacji.
 3. Reklamacja zostanie uwzględniona gdy:
 1. reklamowany towar posiada wadę fizyczną lub prawną, a w przypadku, gdy Użytkownikiem jest konsument - towar jest niezgodny z umową,
 2. wadliwy towar zostanie dostarczony na adres ul. Jaworska 81, 42 ? 164 Kleśniska wraz z dowodem zakupu.
 1. Towar posiada wady fizyczne w przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniono kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 2. Towar posiada wady prawne w przypadku, gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej.
 3. Gdy Użytkownik jest konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową  przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie   nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.
 4. Jeżeli Użytkownik, z przyczyn określonych w ust. 6 tego paragrafu nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy; od umowy nie może jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
 5. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Handlowo ? Usługowe ?K.Orzełek, K. Markisz? sp.jawna z siedzibą w Kleśnikach, ul. Jaworska 81, 42 ? 164 Kleśniska.
 2. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, lub, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych towarach i usługach świadczonych przez Sklep internetowy.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania po zarejestrowaniu się na stronie www.orzelek-markisz.pl.
 5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z przepisami prawa.

§ 10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176 z późń. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późń. zm.).

Na marginesie…

Prezentacja produktów

Stopka witryny